Työhyvinvointi 2024

Mitä on työhyvinvointi vuonna 2024? Miksi se on tärkeää? Miten korona on vaikuttanut työhyvinvointiin? Onko työn ja vapaa-ajan välillä enää eroa? 

Tässä artikkelissa paneudumme mm. näihin kysymyksiin sekä annamme muutamia vinkkejä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Tässä artikkelissa käsittelemme seuraavia asioita:

 • Mitä on työhyvinvointi?
 • Miksi työhyvinvointi on tärkeää?
 • Työhyvinvoinnin haasteet
 • Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla
 • Työhyvinvointi-vinkkejä
 • Miten me autamme työhyvinvoinnin parantamisessa?

Mitä on työhyvinvointi?

Mitä työhyvinvointi oikeastaan on?

Hyvinvointi voidaan jakaa sekä aineelliseen hyvinvointiin että aineettomaan hyvinvointiin. Tai kuten maailman terveysjärjestö WHO määrittelee: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen.

Se ei rajoitu pelkästään työperäisten sairauksien tai tapaturmien ehkäisyyn, vaan sisältää laajemman näkemyksen työntekijän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista työympäristössään.

Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi syntyy turvallisesta, terveellisestä ja kehittävästä työympäristöstä, jossa työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi ja saavat siihen liittyvää tukea.

Työelämän laatu, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä myönteinen työilmapiiri ovat keskeisiä tekijöitä työhyvinvoinnissa.

Hyvinvoiva työntekijä on paitsi tyytyväisempi, myös tuottavampi ja innovatiivisempi, mikä hyödyttää niin yksilöä kuin organisaatiota kokonaisuudessaan. Siksi työhyvinvoinnin edistäminen on investointi, joka tuottaa pitkällä tähtäimellä sekä henkilöstölle että yritykselle.

Työhyvinvoinnin rakentaminen ja ylläpitäminen edellyttää ymmärtämistä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat yksilön mukavuuteen ja tyytyväisyyteen työssään. Näitä ovat esimerkiksi mielekäs työ, jolla on selkeät tavoitteet, esihenkilön tuki, päätösten tekemisen itsenäisyys tai tunnustus ja arvostus hyvästä työstä. Kaikki nämä elementit auttavat luomaan positiivisen työkokemuksen, joka lisää motivaatiota ja tuottavuutta.

Miksi työhyvinvointi on tärkeää?

Työ on hyvin suuri ja tärkeä osa elämäämme. Valveilla olevasta ajasta noin puolet kuluu työhön ja puolet vapaa-aikaan. Siksikin jokaisessa yhteisössä on tärkeä satsata työntekijöiden hyvinvointiin.

Työhyvinvoinnin edistäminen vaikuttaa suoraan työntekijöiden motivaatioon, tuottavuuteen ja sitoutumiseen.

Terveen työympäristön ylläpitämisellä on useita etuja, jotka voivat parantaa yleistä työtyytyväisyyttä, tuottavuutta ja jopa moraalia.

Työhyvinvoinnin edistäminen vähentää työuupumusta ja sairauspoissaoloja, mikä säästää merkittävästi kustannuksia ja tukee työntekijöiden pitkäaikaista työssä pysymistä.

Ymmärtämällä työhyvinvoinnin tärkeyden yritykset voivat luoda ympäristön, joka kannustaa työntekijöitä menestymään.

Kun työntekijät kokevat työtehtävänsä merkityksellisiksi, he kokevat lisääntynyttä motivaatiota, mikä johtaa parempaan suorituskykyyn. Tehokas tapa ylläpitää työhyvinvointia on varmistaa, että työpaikka tarjoaa työntekijöille kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia.

Tämä voi sisältää lisäkoulutuksen tai työntekijöiden kehittämisohjelmien tarjoamisen. Kun ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja roolissaan, he ovat yleensä sitoutuneempia työhönsä ja viipyvät todennäköisemmin yrityksessä pidempiä aikoja.

lomavastaaja pelastaa loman.

Työhyvinvoinnin haasteet

Vuonna 2024 työhyvinvoinnin haasteet liittyvät yhä enemmän nopeasti muuttuvaan työelämään ja teknologian vaikutuksiin.

Digitaalisaation ja etätyön yleistyminen ovat tuoneet uusia haasteita, kuten työn ja yksityiselämän rajan hämärtyminen, mikä voi heikentää työhyvinvointia ja kasvattaa työuupumuksen riskiä. 

Etätyö on lisännyt työntekijöiden joustavuutta, mutta samalla se on heikentänyt sosiaalista vuorovaikutusta ja työyhteisön tukea, jotka ovat keskeisiä tekijöitä työhyvinvoinnille.

Lisäksi nopeasti kehittyvät teknologiat ja automaatio vaativat jatkuvaa oppimista ja sopeutumista, mikä voi lisätä työntekijöiden stressiä ja epävarmuutta. 

Työterveyslaitoksen (TTL) mukaan työhyvinvointiin liittyvät, ja sitä heikentävät stressi ja työuupumus, ovat seurausta työn voimavarojen ja vaatimusten epätasapainosta. TTL:n ajatuksessa lähestytään johtamisen haasteita ja ongelmia. Työhyvinvointi on moniulotteinen käsite, ja siihen liittyvät:

 1. Aika (aikataulut, priorisointi, kiire, keskeytykset, päällekkäiset tehtävät)
 2. Rooli yhteisössä (tavoitteet, odotukset, etenemismahdollisuudet, vaatimukset, vaikutusmahdollisuudet, työilmapiiri, luottamus)
 3. Kuormittavuus (henkinen, kognitiivinen, emotionaalinen, fyysinen, merkityksellisyys)
 4. Odotukset (ulkoiset ja sisäiset tavoitteet)
 5. Työvälineet (tekemisen sujuvuus, toimivuus)
 6. Turvallisuus (henkinen, fyysinen)

Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla

Työhyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla.

Työnantajan tehtävä on luoda turvallinen ja terveellinen työympäristö, tarjota riittävät resurssit ja tukea, sekä kehittää työkulttuuria, joka edistää henkilöstön hyvinvointia. Tämä sisältää muun muassa työtehtävien ergonomian, työsuojelun, ja työntekijöiden osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamisen työpaikan päätöksenteossa. 

Työntekijän omalla vastuulla puolestaan on omaksua terveellisiä työtapoja, osallistua aktiivisesti työhyvinvointia edistäviin toimiin, ja kommunikoida avoimesti työnantajan kanssa mahdollisista ongelmista tai tarpeista, jotka vaikuttavat heidän työhyvinvointiinsa.

Työnantaja ei voi puuttua työntekijänsä vapaa-aikaan, joten on yksilön vastuulla huolehtia siitä, että vapaa-aika tukee omaa jaksamista ja hyvinvointia, mahdollisuuksien mukaan. Avoin kommunikaatio on molempien osapuolten vastuulla.

Molempien osapuolten yhteistyö auttaa luomaan positiivisen ja tuottavan työympäristön, jossa jokainen työntekijä voi kukoistaa ja jossa yritys voi menestyä.

5 parasta vinkkiä työhyvinvoinnin parantamiseen

Parantaakseen työhyvinvointia, on tärkeää ottaa huomioon sekä fyysiset että henkiset tekijät.

Työnohjaaja Kaisa Kutilainen on listannut nettisivuillaan käytännön vinkkejä työhyvinvoinnin parantamiseen. Nämä vinkit kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön omassa työssä:

 1. Suunnittele ja priorisoi työtehtäväsi, lopeta multitaskaaminen
 2. Kalenteroi työpäiväsi
 3. Keskity yhteen asiaan kerrallaan
 4. Tauota työpäiväsi
 5. Erota työ ja vapaa-aika ja harrasta jotakin

Käy tutustumassa Kutilaisen oivaan työhyvinvoinnin parantamisen listaan tarkemmin hänen verkkosivuillaan. Siellä on yksityiskohtaisemmin avattu vinkkejä ja niitä löytyy vielä muitakin yllä lueteltujen lisäksi.

Mustalinja tukee työhyvinvointia

Kokonaisuudessaan työhyvinvointi on moniulotteinen ja jatkuvasti kehittyvä prosessi, joka vaatii sekä työnantajan että työntekijän aktiivista osallistumista ja yhteistyötä. Hyvinvointi ei synny itsestään, vaan siihen tarvitaan kehittyäkseen työtä ja oikeanlaisia toistoja –  ja paljon luottamusta ihmisten kesken.

Me Moontalkilla olemme luoneet Mustalinja-mobiilivaihteen paitsi parempaa asiakaspalvelua, myös parempaa työhyvinvointia varten.

Työnteon ei tarvitse olla jatkuvaa sinkoilua, sekoilua ja stressiä – kuten puhelintyö yleensä helposti on. Mustalinja tuo selkeyttä ja rauhoittaa puhelintyötä. Sen myötä työntekijöiden stressi ja virheiden määrä vähenevät, ja hallinnan tunne sekä työtyytyväisyys kasvavat.

Lisäksi Mustalinjan ansiosta voit lopettaa mutuilun, ja johtaa tiedolla, mikä kasvattaa luottamusta työntekijöiden ja johdon välillä. Kattavan ja reaaliaikaisen raportoinnin ansiosta näet aina mitä, milloin ja kuka tekee, sekä saat avaimet palvelunne kehittämiseen. 


Mustalinja tekee työnteosta mielekästä ja sujuvaa, sekä vähentää sekavaa kommunikaatiota ja manuaalisen työn määrää. Ja siitä nauttii koko työyhteisö!

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

 • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu